خرید{بررسی پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی}

خرید /بررسی پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی/ آی کیو|خرید|41016706|iqe42031404|بررسی پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی, پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

بررسی تحقیق شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت اموزشی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن 8

آشنایی با مفهوم سیستم 8

سیستم های باز و كاركردهای آن 9

سیستم های بسته و كاركردهای آن 10

آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن 10

شناسایی سبكها مدیریتی 12

فصل دوم: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و كاركردهای آن

شناسایی مفهوم آموزش و انواع آن 18

آموزشهای رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته 19

ویژگیهای آموزش های فنی و حرفه ای 20

نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی كشور 21

مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن 22

جایگاه مدیریت آموزشی در آموزشگاههای فنی و حرفه ای 23

اصول مدیریت آموزش و كاركردهای آن 23

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات كارآموزی

ویژگیها، قوانین و مقررات تاسیس

28

جمهوری اسلامی ایران

وزارت كار و امور اجتماعی

ارزشیابی مهارت شغلی

رشته: مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد كد استاندارد: 1/1/11/19 - 2

نام و نام خانوادگی تهیه كننده تحقیق علمی:راضیه دهستانی

شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت اموزشی

فرآیند اخذ مجوز تأسیس آموزشگاهها 29

اصول اجرای مقررات و آین نامه های تأسیس آموزشگاهها 32

آشنایی با مسایل و مسئولیتهای حقوقی مدیریت آموزشگاه 31

فصل چهارم: توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها 36

شناسایی دوره های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاهها 36

شناسایی اصول تشخیص و انتخاب كادر آموزشی آموزشگاه 37

شناسایی فرآیند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت 37

شناسایی اصول تدوین اهداف كلی و جزیی دورة آموزش 39

شناسایی اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی 40

شناسایی اصول تأمین امكانات آموزشی 41

شناسایی اصول مدیریت بر اجرای دوره های آموزشی 41

فصل پنجم: توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی 44

شناسایی مفهوم ارزشیابی آموزشی و روش های آن 45

شناسایی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر 46

شناسایی اصول ارزشیابی در اثر بخش آموزشی 49

فصل ششم: توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه 52

شناسایی پایة اساسی آیین نگارش 52

شناسایی مقررات مكاتبات اداری 54

شناسایی اصول استناد به قوانین و مقررات در مكاتبات اداری 55

شناسایی اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها 56

جمهوری اسلامی ایران

وزارت كار و امور اجتماعی

نام و نام خانوادگی تهیه كننده تحقیق علمی:راضیه دهستانی

شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت اموزشی

فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی 60

شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشكیل دهندة آن 60

شناسایی عوامل مؤثر ارتباطی 61

شناسایی موانع ارتباطی 63

آشنایی با اصول روانشناسی عمومی 64

آشنایی با جامعه شناسی عمومی 65

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی 67

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی 70

فصل هشتم: توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه 70

آشنایی با اصول مقدمات حسابداری عمومی 70

آشنایی با مراكز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه 73

شناسایی تعرفه های آموزشی آموزشگاهها 74

شناسایی درآمد و هزینه های آموزشگاه 74

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و بهداشت كار 78

آشنایی با حوادث شغلی، علل بروز آن بهداشت محیط كار 78

اشنایی با وسایل ایمنی و بهداشت كار و كاربرد آنها 80

شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و حفاظتی و بهداشت كار 82

آشنایی با عوارض جانی و اصول انجام كمكهای اولیه 83

اشنایی با آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان 84

جمهوری اسلامی ایران

وزارت كار و امور اجتماعی

ارزشیابی مهارت شغلی

رشته: مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد كد استاندارد: 1/1/11/19 - 2

نام و نام خانوادگی تهیه كننده تحقیق علمی:

شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت اموزشی

مقدمه

قرن بیستم علاوه بر پیشرفتهای چشمگیر در قلمروهای علم تكنولوژی ، شاهد توسعة روزافزون نظامهای آموزش و پرورش رسمی در كشورهای مختلف جهان بود. به موازات این توسعه ، مدیریت آموزشی نیز در اغلب كشورهاع به قلمرو مدیریتی پراهمیت تبدیل گردید. از این روع صاحبنظران و كارورزان مدیریت آموزشی ، به مطالعه و توضیح واقعیتهای سازمانهای آموزشی پرداختند. آنها برای پاسخگویی به مسایل و مشكلات این سازمانهاع ابتدا به دانشها، مهارتها و تجربه های مدیریت در سازمانهای دیگر متوسل شدند؛ روشها و قواعد كار و فعالیت آنها را اقتباس كردند، مفاهیم ، اصول و نظریه های عموی مدیریت را مورد استفاده قرار دادند، و سپس بر اثر گسترش هدفها و وظایف نظامهای آموزشی و پیچیده تر شدن مدیریت آنها از راه مطالعة واقعیتها و رویدادهای ویژه محیطهای آموزشی ، به مفهوم آفرینی و نظریه پردازی در قلمرو خاص مدیریت آموزشی پرداختن