خرید{فصل 2 پایان نامه مدیریت: تعهد سازمانی}

خرید /فصل 2 پایان نامه مدیریت: تعهد سازمانی/ آی کیو|خرید|41001970|iqe42031404|تعهد سازمانی، ,فصل 2 پایان نامه، ,پایان نامه مدیریت، ,پایان نامه تعهد سازمانی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان فصل 2 پایان نامه مدیریت: تعهد سازمانی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فهرست مطالب فصل دوم (مبانی نظری و ادبیات تحقیق):
مقدمه

مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی

نظریه های مربوط به تعهد سازمانی

نظریه مزیتهای جانبی بكر

نظریه یا مدل تعهد سازمانی استیرز

الگوی عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهد سازمانی (استیرز و همكاران)

الگوی تعهد سازمانی ماتیو و زاجاك

مدل سه بخشی تعهد سازمانی مایر و آلن

مدل تبادل

مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دیدگاههایی در مورد كانونهای تعهد سازمانی

دیدگاه ریچرز

دیدگاه بكر و بیلینگز

تعهد سازمانی مفهوم یك بعدی یا چند بعدی؟

الگوی چند بعدی:

مدل اریلی و چتمن

مدل آلن و مایر

مدل آنجل و پری

مدل مایر و شورمن

مدل پنلی و گولد

دو دیدگاه در مورد تعهد سازمانی

بازنگری تحقیقات انجام شده در داخل كشور

بازنگری تحقیقات انجام شده در خارج از كشور

منابع کامل این فصل آورده شده است