خرید{پایان نامه زبانشناسی : وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار}

خرید /پایان نامه زبانشناسی : وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار/ آی کیو|خرید|39009417|iqe42031404|دانلود پایان نامه ادبیات,پایان نامه کارشناسی ارشد رشتة زبانشناسی همگانی,دانلود پایان نامه زبانشناسی,دانلود پایان نامه زبان شناسی, وندافزایی,مطالعات زبانشناسان,دانلود پروژه زبانشناسی, افعال ساده و مشتقات,دانلود تحقیق ادبیات,کار تحقیقی وند افز
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پایان نامه زبانشناسی : وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

تعريف موضوع:

زبان ابزار بيان و انتقال مفاهيم و انديشه هاي افراد بشر است. هر چقدر اين ابزار، غني تر و منظم‌تر باشد، مفاهيم و انديشه ها صحيحتر و آسانتر منتقل مي‌شوند. زبان، اين پديدهٴ اجتماعي ِ بديهي و در عين حال پيچيده، همراه با ديگر تحولات جامعه دچار تغيير مي‌شود. در دنياي امروز با گسترش تكنولوژي و پيشرفت و تحول علوم مختلف، براي بيان و توصيف مفاهيم نياز به ساختن و پرداختن واژه ها بيش از پيش احساس مي‌شود. در چنين موقعيتي بهتر مي‌نمايد كه هر زباني به جاي وام گيري و جايگزيني واژه هاي بيگانه و تأثير پذيري از زبانهاي ديگر و در نتيجة آن فراموشي واژه هاي بومي، استعدادهاي دروني خود را بروز دهد و با به كارگيري علم ساختواژه ،از طبيعي ترين فرايندهاي ساخت و پرداخت واژه ها در زبان خود، يعني اشتقاق (وندافزایی اشتقاقی )و تصريف (وندافزایی تصریفی) سود بجويد. مادهٴ اصلي اشتقاق و تصريف در اكثر زبانها ستاكهاي فعلي اند كه با افزودن وندهاي مختلف به آنها مي توان مقولات و مفاهيم جديدي ساخت. هر چقدر از تعداد ستاكهاي فعلي و وندهاي كمتري استفاده شود، از دو فرايند اشتقاق و تصريف سود كمتري مي‌توان برد. خوشبختانه در زبان فارسي از لحاظ تعداد افعال و وندها مشكلي نداريم اما از فرايند اشتقاق به خوبي استفاده نكرده ايم و فرايند تصريف نيز به خوبي معرفي نشده است. با اين حال براي حفظ و غناي زبان فارسي مي‌توان ساختار آن را در قالب قواعد و اصولي منظم تدوين نمود تا از آفتهاي مختلف دور نگه داشته شود.
اين پژوهش سعي دارد در چارچوب " نظرية حاكميت و مرجع گزيني " و به طور اخص طبق نظرية "نحوايكس تيره" ،وندهاي اشتقاقي و تصريفي و چگونگي افزودن آنها به ستاكهاي سادة فعلي در زبان فارسي نوشتاري و گفتاري معيار را بررسي نمايد.


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- پیش گفتار
1-2- تعریف موضوع
1-3- ضرورت و سابقة پژوهش
1-4- هدفهای پژوهش
1-5- پرسشهای اصلی پژوهش
1-6- فرضیه ها
1-7- روش انجام پژوهش
1-8- چارچوب نظری
1-8-1- نظریة حاکمیت و مرجع گزینی
1-8-1-1- نظریة ایکس تیره
1-8-1-1-1- برخی از مزایای نحو ایکس تیره
1-8-1-1-2- قواعد نظریة ایکس تیره
1-8-2- گروه تصریفی
1-9- تعریف اصطلاحات
1-9-1- وند
1-9-2- وند افزایی
1-9-3- ستاک فعلی
1-9-4- زبان فارسی معیار
1-9-4-1- زبان فارسی نوشتاری معیار
1-9-4-2- زبان فارسی گفتاری معیار
1-10- ساختار پژوهش

فصل دوم: پیشینة پژوهش
2-1- پیش گفتار
2-2- تاریخ مباحث ساختواژی در غرب
2-2-1- ساختواژه در مکتب ساختگرایی
2-2-2-ساختواژه در مکتب زایشی
2-2-2-1- ساختواژه در نظریة حاکمیت و مرجع گزینی
2-3- مطالعات زبانشناسان غیر ایرانی در زمینة ساختواژه
2-3-1- چامسکی (1970)
2-3-2-هله (1973)
2-3-3-لیبر (1980)
2-3-4-ویلیامز (1981)
2-3-5-کیپارسکی (1982)
2-3-6-سلکرک (1982)
2-3-7-بائر (1983)
2-3-8-متیوس (1991)
2-3-9-کریستال (1992)
2-3-10-کاتامبا (1993)
2-3-11-کریستال (1997)
2-4- مطالعات ایرانیان در زمینة ساختواژه
2-4-1- پژوهشهای سنتی
2-4-1-1- ابن سینا (قرن چهارم)
2-4-1-2- شمس قیس رازی (قرن هفتم)
2-4-1-3- میرزاحبیب اصفهانی (اوایل قرن چهاردهم)
2-4-1-4- پنج استاد (1363)
2-4-1-5- خانلری (1363)
2-4-1-6- انوری و گیوی (1363)
2-4-1-7- خلیلی (1371)
2-4-1-8- نوبهار (1372)
2-4-1-9- میرزایی (1372)
2-4-1-10- مقربی (1372)
2-4-1-11- شریعت (1375)
2-4-2- پژوهشهای نوین
2-4-2-1- پیرشفیعی (1361)
2-4-2-2- فری (1370)
2-4-2-3- صادقی (72-1370)
2-4-2-4- کشانی (1371)
2-4-2-5- سامعی (1375)
2-4-2-6- اسحاقی (1375)
2-4-2-7- طباطبایی (1376)
2-4-2-8- هاجری (1377)
2-4-2-9- مدرس خیابانی (1378)
2-4-2-10- کمالی نفر (1378)
2-4-2-11- قطره (1379)
2-4-2-12- کلباسی (1380)
2-4-2-13- شریف (1381)
2-4-2-14- طباطبایی (1382)
2-5- معایب دستورهای سنتی
2-6- اشتقاق در زبان عربي
2-7- اشتقاق در زبان فارسی از دیدگاه سنتی

فصل سوم: فهرست افعال ساده و مشتقات
3-1- پیش گفتار
3-2- واژه
3-2-1-واژه از نظر آوایی
3-2-2-واژه از نظر ساختواژی
3-2-3- واژه از نظر معنایی
3-3- انواع واژه از نظر ساخت درونی
3-3-1- واژة بسیط
3-3-2-واژة غیربسیط
3-3-2-1-واژة مرکب
3-3-2-2- واژة مشتق
3-3-2-3- واژة مشتق - مرکب / مرکب – مشتق
3-4- تکواژ
3-5- گونة تکواژ
3-6- تکواژ گونه
3-7- انواع تکواژ در زبان فارسی
3-7-1- انواع تکواژ از لحاظ توزیع
3-7-1-1-تکواژ آزاد
3-7-1-2- تکواژ وابسته
3-7-2-انواع تکواژ آزاد و وابسته از لحاظ معنایی
3-7-2-1-تکواژ آزاد واژگانی (قاموسی)
3-7-2-2-تکواژ آزاد دستوری (نقشی)
3-7-2-3- تکواژ وابستة واژگانی
3-7-2-4-تکواژ وابستة دستوری
3-7-3-انواع تکواژهای وابستة دستوری از لحاظ نقش
3-7-3-1- وندهای تصریفی
3-7-3-2-وندهای اشتقاقی
3-7-3-3- واژه بستها
3-7-3-3-1- واژه بستهای زبان فارسی
3-7-4- انواع وندها از لحاظ جایگاه
3-7-4-1- پیشوند
3-7-4-2-پسوند
3-7-4-3-میانوند
3-7-4-4-پیراوند
3-7-5- انواع وند از لحاظ میزان زایایی
3-7-5-1- وندهای مرده
3-7-5-2- وندهای سترون
3-7-5-3-وندهای زایا
3-8- وندافزایی
3-8-1- وندافزایی تصریفی
3-8-2- وندافزایی اشتقاقی
3-9- انواع فعل در زبان فارسی از لحاظ ساختمان
3-9-1- افعال بسیط
3-9-2- افعال غیربسیط
3-9-2-1- افعال مرکب
3-9-3-2- افعال پیشوندی
3-10- وند به چه افزوده می شود
3-10-1- ریشه
3-10-2- ستاک
3-10-3- پایه
3-11- تفاوت ریشه و پایه
3-12- مبنای اشتقاق و تصریف
3-13- ریشة فعل
3-14- نکاتی دربارة فهرست افعال ساده
فهرست افعال ساده

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- پیش گفتار
4-2- وندافزایی در زبان فارسی معیار
4-2-1- وندافزایی آشکار
4-2-1-1- پیشوندافزایی
4-2-1-2- پسوند افزایی
4-2-2-وندافزایی غیر آشکار
4-3-وندافزایی تصریفی و اشتقاقی در زبان فارسی معیار
بخش اول: وندافزایی تصریفی
4-4- وندافزایی تصریفی در زبان فارسی معیار
4-4-1- وندافزایی غیرآشکار تصریفی
4-4-2-وندافزایی آشکار تصریفی
4-4-2-1-پیشوند افزایی تصریفی
4-4-2-2-پسوند افزایی تصریفی
4-5- وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند
4-5-1-پیشوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی
می پیوندند
4-5-1-1- /na-/ پیشوند تصریفی منفی ساز
4-5-1-2- /be-/ پیشوند تصریفی وجه ساز
4-5-1-3- /mi-/ پیشوند تصریفی وجه ساز
4-5-1-3-1- استفاده از افعال کمکی برای بیان وجه
4-5-1-4- /mi-/ پیشوند تصریفی نمود ساز
4-5-2- پسوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی
می پیوندند
4-5-2-1- /-e/ پسوند تصریفی نمود ساز
4-5-2-2-/-ân/ پسوند تصریفی سببی ساز
4-5-2-3-/-id/ پسوند تصریفی گذشته ساز
4-5-2-4-پسوندهای تصریفی مطابقت
4-6- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به پایه های غیرفعلی می پیوندند
4-6-1- /-ân , -hâ/ پسوندهای تصریفی جمع ساز
4-6-2-/-tar/ پسوند تصریفی صفت تفضیلی
4-6-3-/-om/ پسوند تصریفی اعداد
4-7- ستاکهای حال بدون صورت تصریفی
4-8- جدول وندهای تصریفی ستاکهای سادة فعلی
4-9- تلفیق انواع وندافزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی
4-10- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی تصریفی
4-10-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی تصریفی
4-10-1-1-تکواژ گونگی
4-10-1-2-توزیع تکمیلی
4-10-1-3-همگونی
4-10-1-4-درج همخوان
4-10-1-5- حذف
4-10-1-5-1-حذف آخرین همخوان پسوند مطابقت
4-10-1-5-2-حذف بخشی از ستاک فعلی
4-10-1-5-3-حذف همخوان میانجی
4-10-1-5-4-حذف واکة و همخوان ستاك
4-10-1-6- تغییر همخوان
4-10-1-6-1- تغییر همخوان پسوند تصریفی مطابقت
4-10-1-6-2- تغییر همخوان ستاک
4-10-1-7- تغییر جایگاه تکیة ستاک
4-10-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی تصریفی
4-10-2-1- معنی قاعده مند و پیش بینی پذیر
4-10-2-2-نشانداری معنایی
4-10-3-ویژگیهای ساختواژی وندافزایی تصریفی
4-10-3-1- زایایی
4-10-3-2-نبودن خلاء اتفاقی
4-10-3-3-قاعده مندی
4-10-3-4-عدم قابلیت جایگزینی
4-10-3-5-وند آرایی
4-10-3-6- وندافزایی چندگانه
4-10-3-7- همنشینی و جانشینی وندها
4-10-3-8- افزایش تعداد مدخلهای واژگانی
4-10-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی تصریفی
4-10-4-1-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن
4-10-4-2-ساخت موضوعی
4-10-4-3- هستة گروه فعلی
4-10-4-4-عنصر تصریفی INFL
4-10-4-4-1-اتصال وندهای زمان و مطابقت
4-10-4-4-2-اتصال پیشوند منفی ساز
4-10-4-5- وندهای تصریفی وجه ساز، نمود ساز و سببی
4-10-4-6- جایگاه افعال کمکی
4-11- محدودیتهای وندافزایی تصریفی
4-11-1- محدودیتهای آوایی
4-11-2- محدودیتهای معنایی
4-11-3- محدودیتهای ساختواژی
4-11-3-1- ممانعت
4-11-3-2- نوع ستاک فعلی
4-11-4- محدودیتهای نحوی
بخش دوم: وندافزایی اشتقاقی
4-12- وندافزایی اشتقاقی در زبان فارسی معیار
4-13- وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی
4-13-1- تبدیل ستاک فعلی به اسم
4-13-1-1- تبدیل ستاک حال به اسم
4-13-1-2-تبدیل ستاک گذشته به اسم
4-13-2- تبدیل اسم به ریشة فعلی
4-13-3-تبدیل فعل تصریف شده به پایة غیرفعلی
4-13-3-1- تبدل فعل مضارع به اسم
4-13-3-2- تبدیل فعل ماضی به اسم
4-13-3-3- تبدیل فعل امر به مقولة غیر فعلی
4-13-3-4-تبدیل فعل نهی به مقولة غیر فعلی
4-13-4-تبدیل صفت به اسم
4-14- اهمیت وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی
4-15- پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند
4-15-1- پیشوند اشتقاقی نفی /na-, nâ-/
4-15-2- پیشوندهای فعلی
- تفاوت فعلهای مرکب و پیشوندی
تفاوت قیدها و پیشوندهای فعلی
4-15-2-1- باز - /bâz-/
4-15-2-2- سر - /sar-/
4-15-2-3- پیش - /piš-/
4-15-2-4- بر - /bar-/
4-15-2-5- در - /dar-/
4-15-2-6- وا- /vâ-/
4-15-2-7- پس - /pas-/
4-15-2-8- فرا- /farâ-/
4-15-2-9- فرو- /foru-/
4-15-2-10- ور - /var-/
4-16- فهرست مشتقات حاصل از پیوند پیشوندهای فعلی با ستاکهای فعلی
4-17- جدول بسامدی پیشوندهای فعلی
4-18- پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای فعلی می پیوندند
4-18-1- پسوندهای اشتقاقی ستاک حال
4-18-1-1- -َنده /-ande/
4-18-1-1-1- ستاکهیا حال بدون پسوند /-ande/
4-18-1-2- -ِش /-eš/
4-18-1-3- تکواژ صفر / /
4-18-1-4- -ه، ـه /-e/
4-18-1-5- -ان /-ân/
4-18-1-6- -ا /-â/
4-18-1-7- -َک /-ak/
4-18-1-8- مان /-mân/
4-18-1-9- -َند /-and/
4-18-1-10- ناک /-nâk/
4-18-1-11- گار/-gâr/
4-18-1-12- - و /-u/
4-18-1-13- - انه /-âne/
4-18-1-14- اک /-âk/
4-18-1-15- - ون /-un/
4-18-1-16- - ال /-âl/
4-18-1-17- گاه /-gâh/
4-18-1-18-چه /-če/
4-18-1-19—ار /-âr/
4-18-2- پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته
4-18-2-1- -َن /-an/
4-18-2-2- -ه، ـه /-e/
4-18-2-2-1- ستاکهای گذشته بدون پسوند اشتقاقی /-e/
4-18-2-3-تکواژ صفر / /-
4-18-2-4- -ار /-âr/
4-18-2-5-گار /-gâr/
4-18-2-6-مان /-mân/
4-19- ستاکهای حال بدون مشتق
4-20- نکته ای دربارة پسوندهای /-i, -gar, -gâh, -kâr/
4-21- جدول بسامدی پسوندهای ستاک حال
4-22-جدول بسامدی پسوندهای ستاک گذشته
4-23- تعداد وندهای اشتقاقی زبان فارسی که معیار که به ستاکهای سادة فعلی
می پیوندند
4-24- تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند
4-25- تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی
4-26- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی اشتقاقی
4-26-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی اشتقاقی
4-26-1-1-درج واکه
4-26-1-2-حذف واکه
4-26-1-3-تغییر جایگاه تکیه
4-26-1-4-هم آوایی
4-26-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی اشتقاقی
4-26-2-1-تغییر معنا
4-26-2-2-هستة معنایی
4-26-2-3-بی قاعدگی و پیش بینی ناپذیر بودن معنا
4-26-2-4-چندمعنایی
4-26-2-5- نشانداری معنایی
4-26-3- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی اشتقاقی
4-26-3-1- زایایی
4-26-3-1-1- زایایی فرایند
4-26-3-1-2- زایایی وند
4-26-3-1-3- زایايی بر حسب نوع پایه
4-26-3-2- واژگانی شدگی
4-26-3-3-شفافیت و تیرگی
4-26-3-4-ممانعت
4-26-3-5-خلاء اتفاقی
4-26-3-6-بی قاعدگی
4-26-3-7-انحصار
4-26-3-8-قابلیت جایگزینی
4-26-3-9-وندافزایی چندگانه
4-26-3-10-جانشینی وندها
4-26-3-11-وندآرایی
4-26-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی اشتقاقی
4-26-4-1-تعبیر مقولة پایه
4-26-4-2-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن
4-26-4-3- جایگاه وند اشتقاقی
4-26-4-4- چارچوب زیر مقوله ای وند
4-26-4-5- ساخت موضوعی
4-27- محدودیتهای وندافزایی اشتقاقی
4-27-1- محدودیتهای دستوری
4-27-1-1-محدودیتهای آوایی
4-27-1-2- محدودیتهای معنایی
4-27-1-2-1-ابهام معنایی
4-27-1-2-2-نشانداری معنایی
4-27-1-3- محدودیتهای ساختواژی
4-27-1-3-1-ممانعت
4-27-1-3-2-عدم تناسب گونه ای وند و ستاک فعلی
4-27-1-3-3-تعداد وندهای اشتقاقی
4-27-1-3-4-زایا نبودن وند
4-27-1-4--محدودیتهای نحوی
4-27-1-4-1-واژه بست
4-27-1-4-2-پسوند تصریفی مطابقت
4-27-2- محدودیتهای غیر دستوری
4-27-2-1- محدودیتهای زیباشناختی

فصل پنجم: یافته ها و پیامدها
5-1- پیش گفتار
5-2- یافته های پژوهش
5-2-1- زبان فارسی معیار از چه وندها و ستاکهای سادة فعلی در وند افزایی استفاده می کند؟
5-2-2-ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟
5-2-3- تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟
5-2-4-وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟
5-2-5-چه تفاوتهایی در نتیجة وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار دیده می شود؟
5-3- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش
5-3-1-وندهای تصریفی
5-3-2- وندهای اشتقاقی
5-3-3- ستاکها
5-3-4- فرایندها
5-4- پیشنهادهايی برای پژوهشهای بیشتر
- واژه نامه
واژه نامة فارسی – انگلیسی
واژه نامهٴ انگلیسی – فارسی
- کتابنامه
- کتابنامة فارسی
- کتابنامة انگلیسی
چکیدة انگلیسی
- پیوست
پیوست 1: افعال سادة پربسامد
پیوست 2: ریشه های فعلی با دو ستاک گذشته
پیوست 3: صورتهای سببی
پیوست 4: ستاکهای گونة گفتاری
پیوست 5: اسامی خاص مشتق


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:300